Условия за участие

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА “ВЛЕЗ В ТОП ФОРМА С МАСТИХА”

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Промоцията се организира под името „Влез в Топ Форма с Мастиха”.
Промоцията се организира на територията на Република България.
Срок на промоцията: 25.07.2017 г. – 08.08.2017 г.

II.ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА
1. Организатор на промоцията.
Организатор на промоцията “Влез в топ форма с Мастиха” е „Топ Форма“ ООД.
2. Участници в промоцията
В промоцията имат право на участие само лица, намиращи се на територията на Република България, навършили 18 годишна възраст.
В играта нямат право да участват служители на Топ ФормаООД и техни роднини, както и лица, пряко свързани с организирането на играта.

III. НАГРАДЕН ФОНД:
1. Наградите, налични за участниците в промоцията, са: 10 /десет/ награди, включващи 10 /десет/ броя опаковки МАСТИХА ОТ ХИОС (разтворими таблетки)
2. Наградите се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната законодателство.
3. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ
Всеки, относно който са налице условията, посочени в раздел II, т.2, който поръча и закупи хранителен режим през сайта www.topforma.bg в периода на кампанията (25.07.2017 г. – 08.08.2017 г.), автоматично се включва за участие в томболата за една от гореописаните награди.

V. ПЕЧЕЛИВШИ
1. След края на кампанията ще бъдат изтеглени чрез жребий 10 /десет/ печеливши участника. Печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип в офиса на Организатора в гр. София, ул. “Парчевич” №25.
2. Датa за обявяване на печелившите: печелившите ще бъдат обявени на фейсбук страницата на Организатора – https://www.facebook.com/TopForma.bg на 9.08.2017

VI.ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ
1. Обявяване на резултатите
Имената на печелившите участници, изтеглени съгласно Раздел VI, ще бъдат обявявани на Фейсбук страницата на Топ Форма – https://www.facebook.com/TopForma.bg на 9.08.2017 г.
2. Предоставяне на наградата
2.1. Обявените съгласно предходната точка печеливши участници, ще бъдат информирани по имейл и ще трябва да предоставят трите си имена, точен адрес и телефонен номер (при липса на такива в поръчката им на режим) в срок до 3 /три/ работни дни от получаването на имейла. Ако те не го направят в рамките на определения в предходното изречение срок, губят правото си върху изтеглената награда.
2.2. Наградите ще бъдат изпратени до посочените от печелившите адреси чрез куриер за сметка на Организатора.
2.2. Крайният срок за доставка на всички определени и изтеглени от промоцията награди е 10 (десет) работни дни, считано от деня, в който на Организатора е бил предоставен адрес за доставка от страна на Участника по реда на Раздел VI, т. 2.1. от настоящите Правила.

VII.ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА
1. Отговорност на Организатора
1.1 Отговорността на Организатора към участника се ограничава до наградата, която той има право да получи.

VIII. ДРУГИ
1. Настоящата промоция се организира в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и Закона за защита на конкуренцията.
2. Личните данни на участниците се събират и обработват от Организатора за целите на организираната промоция при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
3. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите правила или с организираната томбола, се разрешават със споразумение и взаимни отстъпки. При непостигане на съгласие спорът се отнася за разглеждане от компетентния съд по седалището на Организатора.
4. С участието си в томболата участникът потвърждава приемането на правилата на томболата, изложени тук, както и съгласието си за обработване на личните му данни за целите на организираната промоция.

Благодарим ви!