Защита на лични данни

Топ Форма ЕООД е регистрирана по закона за защита на личните данни с удостоверение за администратор на личните данни №413548.
Търговецът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, Търговецът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
Търговецът събира и използва информацията за потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Търговеца.
С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба, сключван от разстояние.
С приемането на Общите условия, Потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил, да бъдат използвани и разпространявани от Търговеца за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забранен достъпът до тях.
Топ Форма си запазва правото да използва данни на клиентите само и единствено в обобщен вид под формата на статистика и проучвания. Резултатите се представят в сумиран вид и не съдържат данни за отделни индивиди. Всички клиентски данни, предоставени по време на регистрация или посочени във въпросника, остават поверителни. Те се използват единствено за:изготвяне на индивидуален хранителен режим, доставка на режима и връзка с клиентите.
Търговецът се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
– е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
– други посочени в закона случаи.

Как да поръчам?


Научи как да влезеш в топ форма с индивидуален хранителен режим.

Поръчай режим

Моля, проверете имейла си за линк за промяна на парола. Ако все още имате проблеми – моля, пишете ни на info@topforma.bg