skip to Main Content

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайтa www.topforma.bg, собственост на „Топ Форма“ ООД.

Общи условия и правила за ползване на сайта ТОП ФОРМА

I. За Платформата

1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между:
1.1. Платформата „ТОП ФОРМА” ООД, БУЛСТАТ 202498562, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Руй Планина No 8, наричана за кратко „Топ Форма“ от една страна, и
1.2. Kлиентите, ползващи услугите на Топ Форма. Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват Топ Форма и/или извършат регистрация за ползване на уеб сайта с адрес www.topforma.bg.
2. При използване на Топ Форма лицата се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз.
3. С извършване на регистрация в Топ Форма и с натискането на интерактивен бутон „приемам Общите условия” лицата, които са извършили тези действия, се съгласяват и изцяло приемат настоящите Общи условия, които ще се считат за станали им известни.
4. Топ Форма не е лечебно заведение и не предоставя медицински услуги по смисъла на пар. 1, т. 3 от ПЗР на Закона за здравното осигуряване.

II. Дефиниции:

1. „Интернет сайт/уебсайт/сайт“ е обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. Представлява съвкупност от интернет страници, които се зареждат в браузъра на Потребителя при изписване на електронния адрес www.topforma.bg
2. „Интернет страница“е съставна и обособена част от уебсайт.
3. „Потребител“ на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път.
4. „IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
5. „Интерфейс“ е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който Потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
6. „Платформа“ е съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на Потребителя до възможностите на интернет пространството.
7. „Браузър“ е компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове интернет протоколи за пренос на данни.
8. „Електронна препратка“ е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
9. „Информационна система / Система“ е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.
10. „Случайно събитие“ е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
11. „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, в това число изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
12. Сайт: – е уеб страницата /домейн/ topforma.bg и неговите поддомейни, собственост на „ТОП ФОРМА” ООД
13. Клиент–е физическо или юридическо лице, което се е регистрирало в сайта и използва предоставяните от специалистите услуги, чрез сайта.
14. Специалист е лице, сключило договор за предоставяне на услуги с уеб-базирана платформа „Топ Форма“ ООД, се свързва директно или индиректно с регистрираните клиенти, чрез използване на възможностите и услугите на Платформата.
15. Услуга – всички услуги – визуализирани и предлагани от сайта.
16. Цена на Услугата – е цената за извършване на услуга, режим за здравословен начин на живот, която се заплаща от клиента или цената на друга услуга, дефинирана в т. 15.
17. Профил – е част от сайта, съдържаща информация за потребителя, предоставена при регистрацията му.
18. Лични данни – са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

III. Авторски права

1. Сайтът, клиентската платформа и тяхното съдържание са обекти на авторски права, притежавани от „ТОП ФОРМА” ООД. Части от него/отделна информация могат да бъдат възпроизвеждани само след изричното съгласие на притежателите на авторските права и при условия, че лицата, които ги възпроизвеждат, посочват източника си на информация. По-конкретно цялото съдържание на този сайт и потребителската платформа, с всички статии, рецепти, тестове и снимков материал е защитено от Закона за авторското право и сродните му права с всички запазени права и законови последици. Свалянето или отпечатването на отделни страници, статии и раздели е допустимо само при условие, че не се нарушават изискванията на приложимите закони. Не се допуска възпроизвеждането, предаването и използването на статиите и снимковия материал или използването им за каквато и да е публична или търговска цел без изричното писмено съгласие на „Топ Форма“ ООД.

IV. Условия за ползване

1. Сайтът предлага достъп до услугите на специалистите след регистрация и заплащане на цената на услугата, посочена в ценоразпис на услугите.
2. Всички цени в www.topforma.bg са в български левове.
3. Указаните в www.topforma.bg цени са за едномесечна, тримесечна или шестмесечна програма за изграждане на здравословни хранителни навици или други услуги, които са включени в ценоразписа.
4. Разходите за доставка на територията на Република България са за сметка на Потребителя и са включени в цената на стоката и/или услугата, освен ако не е уточнено друго с клиента.
5. Потребителят заплаща Цената на услугата съгласно условията и сроковете на настоящите Общи условия.
6. Топ Форма си запазва правото да променя едностранно всички условия за извършване на услугите и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

V. Регистрация на потребителски профил

1. Процедурата по регистрация на сайта е доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от потребителите свободно и безплатно, без да е необходима регистрация. При регистрацията трябва да се попълни онлайн регистрационна форма, в чиито полета се въвеждат адресът/ите, който/които ще се използва/т за доставка, име и фамилия на Потребителя, наименование, e-mail, телефон(и) за връзка. При попълване на онлайн регистрационната форма Потребителят декларира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни и ще ги актуализира своевременно при промяна.
2. Регистрацията и създаването на профил се извършват чрез въвеждане на изискуемите данни по т. 1 в съответните полета и приемане на Общите условия. Последното представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
3. Заявката за поръчка се приема за успешно направена, когато са изпълнени техническите стъпки посочени на сайта и потребителите са приели настоящите Общи условия, които са поместени на уебсайта www.topforma.bg.
Заявките за поръчка се приемат от от Топ Форма 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. Преди финализиране на поръчката, Потребителят има възможност да избере адрес за доставка, както и да напише пояснителна информация.
Всяка направена чрез сайта поръчка ще бъде считана за валидна, ако при потвърждаването
й са използвани име и имейл, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от неовластено лице.
Заявката за поръчка се счита за приета от момента на получаване на потвърждаващ имейл с номер на поръчката.
4. Със заявяването на поръчка и приемането на Общите условия клиентът декларира, не се намира в спешно състояние така както е дефинирано в Медицинския стандарт по „Спешна медицина“.
5. При заявяване на поръчка, клиентът приема условията на информираното съгласие, които са неразделна част от общите условия и са посочени в т. VI, 12.
6. В случай, че Потребителят предостави информация, която е невярна, неточна, непълна, неактуална или предостави своето потребителско име и парола на трети лица, Топ Форма има право да закрие и/или изтрие съответната информация и да му откаже достъп до част или до всички свои услуги, или по своя преценка да заличи изцяло профила, както и да прекрати сключения договор. Топ Форма не носи отговорност за невъзможност за изпълнение на Услугата, при получена от Потребителя невярна или неточна информация и не дължи възстановяване на платената сума, ако е приел и дал препоръки при наличието на невярна, неточна, непълна или неактуална информация.
7. Създаденият профил може да бъде закрит по всяко едно време по искане на Потребителя, включително информацията, която е създадена във връзка с този профил, освен ако по силата на закон или подзаконов нормативен акт Топ Форма има задължение да съхранява тази информация за даден период от време. В случай, че клиентът поиска създаденият профил да бъде закрит докато услугата все още се изпълнява, изпълнението се преустановява, без Топ Форма да дължи връщане на заплатената сума на клиента.
8. Потребителите, които нарушават условията на ползване на сайта и в частност настоящите условия, както и тези от тях, които са били използвани с цел увреждане на сайта, могат да бъдат заличени по всяко време от последния

VI. Предоставяне на услуга

1. Клиентът, който има създаден потребителски профил по реда на т. V, може да заявява извършването на една или повече поръчки чрез Топ Форма до съответния специалист като използва електронната форма за заявка на поръчка.
2. При заявяване на услугата се попълва въпросник:
За бъде предоставена услугата, е нужно да бъдат предоставени лични данни като например, но не само: възраст, килограми, височина, здравословно състояние, вкусови предпочитания. Тези данни се попълват предварително при подаване на заявката в специално изготвения онлайн въпросник.
3. План здраве: При поръчка на услугата – План „Здраве“, Клиентът следва да посети посочена партньорска лаборатория, където след посочване на номера на своята поръчка в Топ Форма, да направи кръвно изследване за сметка на Топ Форма. Услугата –не може да бъде предоставена, в случай, че по каквато и да е причина, Клиентът не предостави биологичен материал за изследване в посочената от Топ Форма партньорска лаборатория.
4. С приемане на общите условия Клиентът се съгласява, че специалистът има достъп до резултатите от направения кръвен анализ по т. 3.
5. Специалистите, ползващи Топ Форма, не предоставят услуга чрез този Сайт на клиенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ или такава помощ, която по силата на закон или подзаконов нормативен акт изисква задължителен личен контакт между клиента и специалиста. Топ Форма и специалистите си  запазват правото  да откажат администриране и съдействие за услуга на бременни жени, лица под 18г. възраст, клиенти с онкологично заболяване, с диабет първи тип, както и с комбинация от различни специфични заболявания. В този случай клиентът ще бъде своевременно уведомен за отказа, , а заплатената сума за услугата ще му бъде възстановена.
6. След като заявката за поръчка е направена, клиентът получава имейл от Топ Форма, потвърждаващ получаването и регистрацията на поръчката (“Потвърждение на поръчка”). Това не означава, че същата е приета, а се приема, че е налице предложение до Топ Форма да бъде осигурена и администрирана услуга, посочена на Платформата. Всички поръчки следва да бъдат приети от Топ Форма. Поръчката се счита за приета след изпращане на имейл с потвърждение, че режимът е готов (“Вашият хранителен режим”). В случай че не може да бъде изпълнена дадена заявка поради предоставяне на непълни данни, наличие на сложна здравословно състояние,  или по преценка на конкретния специалист, клиентът ще бъде уведомен и заплатената сума ще бъде възстановена.
7. При необходимост от допълнителна информация, пояснения или отговор на конкретни въпроси и/или предоставяне на допълнителни изследвания, клиентът ще получи уточняващ e-мейл. Срокът за предоставяне на услугата спира да тече до предоставяне на тази информация.
8. В случай, че изисканата по този ред информация не бъде предоставена на Топ Форма в 14 дневен срок от получаването на уведомлението по т. 7, Топ Форма приема, че  се освобождава от задължението да предостави заявената услуга без да дължи възстановяване на платената сума.
9. В случай, че клиентът желае срокът по т. 8 да бъде удължен, последният следва да поиска изрично това от Платформата като отговори на изпратения e-мейл по т. 7.
10. , Kлиентът получава, препоръчителен хранителен режим;. Услугата не представлява диагноза и не замества предписано лечение или консултация с лекар. Възможно е услугата да съдържа препоръка за консултация с общопрактикуващ лекар или друг специалист.
11. Услугата се счита за приключила след изтичане на съответния срок на програмата, избрана от клиента, например 1, 3 или 6 месеца.  Изключение правят случаите, в които клиентът е избрал да се абонира за месечна услуга. В случай на абонамент, клиентът ще получава своята услуга всеки месец, до прекратяване на абонамента. Всяка едномесечна програма включва 4 седмици (28 дни). Съответно 3 месечната – 12 седмици и 6 месечната 24 седмици.
12. С приемане на общите условия клиентите декларират следните обстоятелства:
12.1. Клиентът разбира, че част от предоставяните услуги от специалистите могат да бъдат квалифицирани като медицински такива и се извършват от разстояние и без да бъде осъществен личен контакт или физикален преглед от страна на специалистите и клиентът и специалистът нямат непосредствен контакт по между си. Клиентът разбира, че спрямо тези услуги не се прилагат правилата на глава Четвърта от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) по силата на чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗЗП.
12.2. Клиентът разбира, че предлаганите услуги извън тези по т. 12.1 са услуги от разстояние и за тях се прилагат правилата на Глава Четвърта от ЗЗП, с изключение на случаите, посочени в чл. 46, ал. 1 от ЗЗП. Клиентът разбира, че тези услуги се осъществяват без непосредствен контакт със специалиста.
12.3. Клиентът разбира, че при предоставяне на услугата, специалистът може да определи само вероятното състояние, тъй като е ограничен поради липсата на директен и непосредствен контакт с клиента и от информацията, предоставена от самия клиент.
12.4. Клиентът разбира, че при предоставяне на услуга от разстояние съществува риск от неправилно дефиниране на дадено състояние, поради липсата на осъществен директен и непосредствен преглед от съответния специалист и приема и се съгласява с този риск. Клиентът разбира, че услугите, предоставяни от Топ Форма и от самите специалисти не заместват личната консултация с общопрактикуващия лекар или специалист.
12.5. Клиентът декларира, че е предпочел предоставянето на услугата чрез Топ Форма след като се е информирал за всички обстоятелства посочени в настоящите Общи условия и след като е наясно, че са налице и други алтернативи, (осъществяване на лично посещение при специалисти).
12.6. Клиентът декларира, че е уведомен за обстоятелството, че специалистите, чрез Топ Форма, предоставят поисканата услуга, но не предлагат услуги, които да излекуват клиента или да му предоставят конкретен желан резултат, свързан с наличното състояние/проблем. Нито Топ Форма, нито специалистите, които се свързват с клиентите чрез нея могат да дадат пълни и абсолютни гаранции или обещания за постигане конкретен желан резултат от клиента.
12.7. Клиентът е отговорен да следи състоянието си и да потърси медицинска помощ при възникване на усложнения.
12.8. Клиентът разбира и приема, че Топ Форма не предоставя медицински услуги. Между клиентът и Топ Форма не се създават отношения като между пациент и лекар. Клиентът се съгласява да не използва платформата като заместител на лекарска помощ или посещение при лекар.
12.9. Клиентът разбира, че в срока на предоставяне на услугата могат да настъпят различни промени или/или усложнения на неговото заболяване, които специалистите или Топ Форма не могат да предвидят и за които следва да се обърне към общо практикуващ лекар, специалист от извън болнична или болнична помощ или спешна помощ.
12.10. Клиентът следва да спазва всички инструкции, препоръки и предписания на своя личен лекар или друг практикуващ лекар.
12.11. В случай, че има някакви притеснения относно услугите, които получава чрез платформата или информацията на уеб сайта на Топ форма, клиентът следва да потърси допълнителен медицински съвет от своя личен лекар или друг медицински специалист.
12.12. Клиентът декларира, че е навършил 18 години и не е поставен под запрещение.
12.13. Клиентът декларира, че предоставената от него информация при попълване на въпросника е точна.
13. Клиентът се съгласява, че след заплащане на избраната от него предплатена програма и получаване на достъп до личния си профил в платформата на Топ Форма, няма право да се откаже за срока на програмата от нейното ползване и да претендира връщане на платеното възнаграждение. Независимо от предходното, страните се съгласяват, че в случай на отказ от страна на клиента преди изтичане на срока на предплатената програма, платеното от него възнаграждение се задържа от Топ Форма и служи като неустойка за упражнен отказ от настоящите Общи условия.
14. Топ Форма не носи отговорност и не дължи връщане на получено Възнаграждение в случаите на измама при извършване на плащанията /ползване на чужд мобилен телефон, чужда карта и други/ от страна на потребител. При наличието на акт на компетентен орган, установяващ измамата или злоупотребата, Топ Форма има право да изтрие профила на съответния потребител, без да дължи обезщетение на същия.

VII. Цени и условия на плащане и условия на доставка

1. Цената за извършване на услугата е публикувана на Платформата в нейния ценоразпис, като методите и начина на доставка са посочени на Платформата (https://www.topforma.bg)
2. Платформата има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните услуги, цени и други характеристики на Услугите и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Ценовите промени няма да засягат услугите, които вече са поръчани.
3. Преди завършване на поръчката, Клиентът ще бъде изрично помолен да да се съгласи с Общите условия, включващи и условията за доставка, публикувани на Платформата към момента на поръчката. Клиентът носи отговорност да се увери, че е прегледал Условията всеки път преди да завърши поръчката. С приемането им, Клиентът се съгласява да бъдете обвързан с всички условия, включително условията за доставка в съответната версия, публикувана на Платформата към момента на съответната поръчка.
4. Информация относно особеностите и характеристиките на предлаганата услуга е налична на страниците на Платформата. Съдържанието на Платформата не е предложение за сключване на договор за продажба по смисъла на закона, а е покана да се направи предложение.
5. Платформата има прави да предлага физическа доставка на хранителния режим или други консултации само в рамките на България. При поръчка извън България, клиентът има достъп до хранителния режим през личния си профил в платформата. Всеки потребител получава достъп до уеб базиран профил.
6. Поръчка може да бъде направена само през Платформата по реда, посочен в Общите условия.
7. Доставка може да не бъде извършена, без Платформата да носи отговорност за вреди, чрез едностранно известие в следните случаи:
7.1. Данните, предоставени от Клиента на Платформата са непълни или неверни;
7.2. Клиентът не е спазил Общите условия (освен в случаите на незначително несъответствие);
7.3. Дейността на Клиента причинява или може да причини вреди от какъвто и да било характер на Платформата, на някой от специалистите или свързани дружества или доставчици на Платформата;
7.4. При извършването на три неуспешни последователни опита за доставка на посочения от клиента адрес.
7.5. При наличие на сложна здравословно състояние, бременност, или по преценка на конкретния специалист, която не позволява предоставянето на услугата.
8. При избрана от Клиента опция за физическа доставка, Платформата доставя продуктите, за които е приета поръчка, чрез куриерска фирма  до адреса, който Клиентът е предоставил. Платформата не носи отговорност ако адресът е неправилен или непълен.
9. Доставка и Плащане
9.1. Методите на плащане и доставка са посочени на уеб сайта на Платформата.
9.2. Времето за плащане зависи от метода на доставка и плащане, който е избран и/или от третата страна-доставчик на платежна услуга, която е избрана.
9.3. Платформата си запазва правото да прави промени на наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на Платформата без друго известие.

VIII. Общи условия при Абонамент
1. Сключване на абонамент с автоматично подновяване
1.1 Плащането по абонамент се извършва по един от посочените по-долу начини:
– чрез заплащане на абонамент с дебитна/кредитна карта
– чрез заплащане на абонамент с платежно нареждане или чрез каса на Easy pay по сметка на Топ Форма
1.2 Размерът на абонамента на разсрочено плащане, съответно размерът на дължимите месечни вноски са обявени на уеб сайта на Топ Форма.
1.3 Абонамент с автоматично подновяване – може да бъде сключен за един от плановете, а именно:
– абонамент за 1 (един) месец;
– абонамент за 3 (три) месеца;
– абонамент за 6 (шест) месеца;
1.4 Настоящите Общи условия при абонамент влизат в сила, съответно срокът на абонамента започва да тече, 7 дни след датата на успешно потвърждение на заявка за поръчка.
1.5 Абонаментът автоматично се подновява с първоначално избраният от Потребителят план, докато същият не реши да го прекрати.
1.6
При плащане на каса на Easy Pay или по банков път, 7 дни преди изтичане на абонамента, Потербителят ще получите известие за подновяването му и съответната сума за плащане.
2. Изисквания за сключване на абонамент
2.1 Необходимо е клиентът да попълни въпросника и изпрати заявка за поръчка. При регистрацията си, Потребителят посочва e-mail адрес и парола.
2.2 При заплащане с дебитна/кредитна карта, абонаментът се активира автоматично и Потребителят получава потвърждение на e-mail адреса, с който се е регистрирал в www.topforma.bg.
2.3 При плащане по банков път абонаментът се активира веднага след потвърждение на плащането. Ако плащането не постъпи в сметката на Топ Форма до 3 (три) работни дни, абонаментът се деактивира автоматично.
2.4
В някои случаи (подаръчен абонамент, специални промоции,предплатен ваучер от работодател), Потребителят получава код за активиране на достъпа на посочения от него e-mail адрес. Кодът има срок на валидност и ако в рамките на този период абонаментът не се активира, клиентът губи правото да ползва услугата.
3. Прекратяване на абонамент 
3.1 Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка да се откаже от абонамент и направена заявка в срок до 24 часа от заявяване на поръчка с абонамент, освен в случаите на заявка за “експресна поръчка”.
3.2
При упражняване на правото на отказ, всички разходи, които Потребителят е направил за получаването и връщането на получената сума, комисионни на банка и други разходи извън сумата по стойността на заплатената такса, остават за негова сметка.
3.3. Потребителят може да заяви прекратяване на абонамента едностранно по всяко време, като изпрати e-mail до abonament@topforma.bg или като уведоми Топ Форма директно през личния си профил в Платформата. При прекратяване на абонамента се спират всякакви бъдещи плащания по въпросния абонамент от страна на Потребителя. В този случай, Потребителят не получава възстановяване на заплатената сума, като Топ Форма запазва достъпа на Потребителя до Платформата, обект на абонамента, до края на заплатения абонаментен период.
3.4 Потребителят може по всяко време да поиска паузиране на абонамента с писмено искане в чата на уеб сайта, в през личния си профил или по имейл. След получаване на искане за паузиране на абонамент от страна на клиента, Топ Форма следва да постави абонамента на пауза и временно да преустанови удържането на таксата за абонамента от следващата дата на падеж до датата, за която клиентът е пожелал паузиране. След изтичане на срокът на паузиране, абонаментът автоматично се подновява и удържането на таксата за абонамента започва да тече отново от датата на падеж следващата края на паузирания период. От клиентът не се изисква допълнително съгласие или уведомление за възстановяване на абонамента и удържане на таксите за следващите плащания по абонамента.
3.5. В случай, че поради каквато и да е причина Потребителят преустанови използването на Платформата и хранителните режими, то същият не се освобождава от задължението си да заплати дължимите месечни вноски по избрания от него план. 
3.6
В случай на забава с повече от 3 дни за заплащане на съответната дължима вноска, Топ Форма по свое усмотрение има право да:
– Ограничи достъпа до личния профил на Потребителя в Платформата до заплащане на съответната дължима вноска .
– Да анулира абонамента на Потребителя след три неуспешни опита за удържане на сумата по абонамента -при избран метод на плащане с дебитна/кредитна карта.
– Да анулира абонамента на Потребителя ако плащането за съответния период не постъпи в сметката на Топ Форма до 3 (три) работни дни.
3.7 Потребителят разбира и се съгласява, че с влизане в сила на договора по силата на настоящите Общи условия и получен абонамент, същият няма право да се откаже за срока на Услугите от тяхното ползване и да претендира връщане на вече платените вноски. 
3.8 Топ Форма по своя преценка може да прекрати съществуването или функционирането на Платформата, в който случай Потребителят ще бъде освободен от задължението си за заплащане на оставащите дължими месечни непогасени вноски, без да му се дължи обезщетение.
3.9 Топ Форма си запазва правото да прекрати поддържането на Платформата по всяко време, като обяви това на Платформата, в случаите на настъпване на форсмажорни обстоятелства или по разпореждане на компетентен орган на власт, или когато има опасност Топ Форма да претърпи вреди във връзка с организирането и поддържането на Платформата. В тези случаи на Потребителя не се дължи обезщетение.
4. Други общи условия към абонамент 
4.1
Потребителят следва да осигури достатъчно наличност по своята дебитна или кредитна карта, при избор за плащане с крата; или да заплаща редовно дължимите такси по абонамента по банков път или чрез каса на Easy Pay при избор на този метод на плащане.
4.2 Топ Форма си запазва правото да променя по своя преценка размера на абонамент на разсрочено плащане, съответно размера на дължимите месечни вноски, и ще обяви тези промени предварително на сайта на Топ Форма, с което Потребителят ще се счита информиран за тези промени. Промените в цените няма да засягат текущите абонаменти. Промените в размера на абонамента, съответно размера на дължимите месечни вноски, ще бъдат в сила занапред само за договори, сключени след датата на промяната на Общите условия.
4.3 Избирайки услугата с абонамент и предоставяйки данни за своите карти, клиентът се съгласява да му бъдат удържани таксите за предоставените чрез приложението услуги, и от него не се изисква някакво допълнително уведомление или съгласие

VIII. Използване на информация за кредитни карти
Топ Форма не съхранява информация за кредитните карти на клиентите. Плащанията и тази информация се обработва от сигурен доставчик на платежни услуги – трета страна, която отговаря на най-високите стандарти за сигурност при плащания с карти.

IX. Отказ от поръчката

1. Клиентът има право да се откаже от поръчаната услуга в срок до 24 часа от нейното заявяване. Изключение се прави единствено за “експраесни поръчки”.

2. Отказът се осъществява чрез изпращане на имейл до Платформата с текст: „правя отказ от поръчката“.

3. В случай, че клиентът желае да се откаже от услугата след изтичането на периода по т.1.1,  платформата не е задължена да възстанови изплатеното възнаграждение за услугата, съгласно Чл. 55 от Закона за Защита на потребителите.

X. Лични данни на потребителите

Политиката ни за поверителност е съобразена с изискванията на новите Европейски правила за защита на личните данни (GDPR) и всички приложими нормативни актове.

Нашата политика за поверителност накратко:

  • Никога, без Ваше съгласие няма да използваме неправомерно Вашата лична информация.
  • Никога няма да ви изпращаме нежелани съобщения по електронната поща, за които не сте се абонирали, с изключение на важни съобщения свързани с Вашата поръчка и съобщения, които са част от услугата, която Ви се предоставя
  • Ангажирани сме да пазим Вашата лична информация и да предприемаме мерки за обезпечаване на нейната сигурност
  • По всяко време можете да се свържете с нас във връзка с въпроси по отношение на нашата политика за поверителност и Вашите лични данни на имейл petia@topforma.bg

Пълната политика за защита на личните данни можете да прочетете тук.

XI. Технически изисквания

За да използвате услугите на Платформата, вие се нуждаете от стабилна интернет връзка.

За ползватели на мобилното приложение за iOS препоръчваме винаги да използват най-новата версия на Топ Форма, за да се възползват от всички функционалности.

XII. Отказ от предоставяне на гаранции
Клиентът изрично се съгласява, че поема лична отговорност за използване на платформата и уеб сайта на свой собствен риск. Както платформата, така и уеб сайта и услугите се предоставят във вида, в който са, и във вида, в който са налични. Топ Форма изрично отказва да предоставя каквито е да е гаранции, било то подразбиращи се, включително, но не само, гаранции за търговско качество, функционалност, състояние.

Клиентът изрично се съгласява, че Топ Форма не предоставя медицински съвети, диагнози или лечение. Клиентът се съгласява да не държи Топ Форма отговорни по никакъв начин за професионална небрежност, което специалистите могат да предоставят. Клиентът изрично и конкретно потвърждава и осъзнава, че Топ Форма и услугите, които се предоставят, както и всяка друга информация на уеб сайта не замества спешно лечение и клиентът не е в състояние, което се нуждае от спешна медицинска помощ.

Клиентът изрично и конкретно потвърждава, че неговото здравословно състояние може да се влоши и че клиентът носи цялата отговорност за следенето на своето здравословно състояние и в случай на нужда, ще потърси и изиска медицинска помощ.

XIII. Ограничение на отговорността

Клиентът се съгласява, че до степента, разрешена от приложимото право, в никакви случаи Топ Форма или техните длъжностни лица, служители, управители, свързани лица няма да носят отговорност за каквото и да е обезщетение за преки, случайни, специални, последващи вреди или такива с назидателен характер, включително, но не само, обезщетения за загуба на приходи, печалби, търговска репутация, данни или други нематериални загуби свързани с използването от клиента на платформата или услугите, независимо дали това обезщетение за вреди е въз основа на договор, гаранция, или други. Доколкото Топ Форма няма право, съгласно приложимото законодателство, на отказ от подразбираща се гаранция или ограничаване на отговорностите по нея, обхватът, срокът на такава гаранция и степента на отговорност на Топ Форма ще бъдат минималните, разрешени по това приложимо законодателство.

XIV. Обезщетение
Клиентът изрично се съгласява да обезщетява, защитава и освобождава от отговорност Топ Форма, техните длъжностни лица, служители, управители, свързани лица от и срещу всякакви искове, дела, изисквания, отговорности и споразумения, изключително без ограничение разумни юридически и счетоводни такси (“Искове”), произтичащи от или за които се предполага, че произтичат от нарушаването на настоящите общи условия от клиента.

XV. Други разпоредби

1. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално и процесуално право.
2. Всички клиенти разбират и се съгласяват, че отношенията между тях и Топ Форма се уреждат изцяло и напълно от българското законодателство, дори някои от клиентите да се намират извън пределите на Република България към момента на ползването на услугата. При възникване на спор между страните, отношенията се уреждат съгласно българското законодателство, а компетентен е българският съд.
3. Топ Форма може да променя настоящите общи условия по всяко време, като публикува направените изменения на адреса на сайта своевременно. Измененията на общите условия обвързват ВЕЧЕ регистрираните потребители с извършване на първата поръчка, следваща съответното изменение.
4. Топ Форма има право да изпраща непоискани търговски съобщения до електронната поща на Потребителя, с цел да го уведоми относно неговата поръчка, да задава допълнителни въпроси, свързани с неговата поръчка, да предоставя полезна информация и реклами относно свои собствени или предлагани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания , да провежда анкети и други.
5. Топ Форма не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством www.topforma.bg.
6. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в www.topforma.bg електронни препратки и рекламни банери, Топ Форма не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Търговецът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.
7. Топ Форма не носи отговорност за начина, по който Потребителят използва уебсайта www.topforma.bg, както и възможните злоумишлени и противоправни действия, извършвани от

Уеб сайт за онлайн уреждане на спорове между страните. Настоящите

Общи условия са актуализирани на 17.06.2021 г.

Back To Top