Общи условия

 

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайтa www.topforma.bg, собственост на „Топ Форма“ ООД.

I. Общи положения

1. С настоящите Общи условия се определят условията и редът, при които „Топ Форма” ООД, осъществява електронна търговия на услуги чрез интернет страницата си www.topforma.bg и условията на договорите за продажба от разстояние, сключвани между Търговеца и Потребителите.
2. Общите условия са задължителни за „Топ Форма” ООД и всички потребители на интернет страницата, участници в електронната търговия.
3. „Топ Форма“ ООД си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време без да се налага да уведомява писмено своите потребители за тези промени.
4. С посещението си на сайта, Потребителят декларира, че е запознат и е съгласен с посочените по-долу условия за неговото ползване.
5. Топ Форма ООД не носи отговорност за грешно предоставени данни от потребителите: неточни имена, имейл адрес, адрес и телефонен номер.

II. Дефиниции

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, посочените по – долу термини и изрази имат следното значение:

„Интернет сайт/уебсайт/сайт“ е обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. Представлява съвкупност от интернет страници, които се зареждат в браузъра на Потребителя при изписване на електронния адрес www.topforma.bg

„Интернет страница“ е съставна и обособена част от уебсайт.

„Потребител“ на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път.

„IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

„Интерфейс“ е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който Потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

„Платформа“ е съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на Потребителя до възможностите на интернет пространството.

„Браузър“ е компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове интернет протоколи за пренос на данни.

„Електронна препратка“ е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

„Информационна система / Система“ е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.

„Случайно събитие“ е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

„Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, в това число изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

III. Предмет на договора

Търговецът предоставя на Потребителя възможност да закупува предлаганите в www.topforma.bg услуги след попълване на въпросник, отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в www.topforma.bg изисквания за закупуване на конкретните услуги.

Имейл на търговеца info @ topforma.bg

Адрес: София, ул Петър Парчевич 25

IV. Цени

1. Всички цени в www.topforma.bg са в български левове.
2. Указаните в www.topforma.bg цени са за изготвяне на едномесечен, тримесечен или шестмесечен ндивидуален хранителен режим. Търговецът си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време.
3. Разходите за доставка на територията на Република България са за сметка на Потребителя и са включени в цената на стоката и/или услугата.

V. Tехническите стъпки

Tехническите стъпки, изпълнявани от потребител-купувач по сключване на договор за покупко-продажба от разстояние посредством интернет сайта www.topforma.bg:

Регистрация:
За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите от www.topforma.bg стоки и/или услуги, е необходимо Потребителят първо да се регистрира като попълни подробен въпросник. Процедурата по регистрация на сайта е доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от потребителите свободно и безплатно, без да е необходима регистрация. При регистрацията трябва да се попълни онлайн регистрационна форма, в чиито полета се въвеждат адресът/ите, който/които ще се използва/т за доставка, име и фамилия на Потребителя, наименование, e-mail, телефон(и) за връзка. При попълване на онлайн регистрационната форма Потребителят декларира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни и ще ги актуализира своевременно при промяна. Освен това, при регистрация, потребителят попълва допълнителна информация, свързана с начина му на живот, здравословното му състояние, вкусови предпочитания и други.
С отбелязване на отметка „Съгласен съм с условията за ползване“, която се намира под текста, потвърждаващ регистрацията, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема. Електронното изявление, изпратено от Потребителя, се съхранява отwww.topforma.bg.

Поръчка и сключване на договора:
Поръчки могат да правят само регистрирани потребители, приели настоящите Общи условия. Поръчката се счита успешно направена, когато са изпълнени техническите стъпки, посочени от Търговеца и поместени на уебсайта www.topforma.bg.
Поръчките се приемат от уебсайта 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. Преди финализиране на поръчката, Потребителят има възможност да избере адрес за доставка, както и да напише пояснителна информация.
Всяка направена чрез сайта поръчка ще бъде считана за валидна, ако при потвърждаването й са използвани име и имейл, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от неовластено лице.
Договор за покупко-продажба от разстояние може да сключи само регистриран Потребител на уебсайта на Търговеца. Договорът за продажба от разстояние между Търговеца и регистрирания Потребител се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка по имейл, чрез получаване на повтърждаващ имейл с номер на поръчката.

Попълване на въпросник:
За бъде изготвен индивидуален хранителен режим, е нужно да бъдат предоставени лични данни като, но не само: възраст, килограми, височина, здравословно състояние, вкусови предпочитания. Тези данни се попълват предварително при подаване на заявката в специално изготвения онлайн въпросник.

Кръвен анализ

При поръчка на услугата – Тримесечна програма и кръвен анализ (План „Здраве“), Потребителят следва да посети посочена партньорска лаборатория, където след посочване на номера на своята поръчка в Топ Форма, да направи кръвно изследване за сметка на Топ Форма. Услугата – изготвяне на индивидуален хранителен режим съобразен с кръвен анализ не може да бъде предоставена, в случай, че по каквато и да е причина, Потребителят не предостави биологичен материал за изследване в посочената от Топ Форма партньорска лаборатория.

Плащане и доставка:
Изготвеният индивидуален хранителен режим се доставя на посочен от Потребителя адрес в срок от 2 до 7 работни дни от датата на потвърждаване на поръчката или на посочен имейл адрес.
Плащането се извършва в момента на доставка с наложен платеж, или по банков път.

Информирано съгласие:

Програмите на Топ Форма (“Програмите”) представляват препоръки за спазване на определен хранителен режим, предостваен като крайна услуга от Топ Форма ООД ( Топ Форма) през уеб сайта. Програмите са съобразени с информацията, предоставена през въпросник за поръчка на програмата. За някои от програмите се използват и резултати от проведени кръвни изследвания в партньорска лаборатория ( например за “План здраве”). След приемане на общите условия, Вие избирате да използвате избраната от Вас програма и давате информираното си съгласие да предоставите резултати от кръвните Ви изследвания (ако сте избрали програма “Здраве”), както и информацията предоставена чрез подробния въпросник.

Доброволно участие:

Използването на услугата – програмата, която сте избрали, е доброволно. Вие сами избирате, дали да спазвате препоръчките в програмата или не. Можете да прекратите спазването на препоръките в програмата по всяко време.

Рискове и дискомфорт:

Топ Форма или лицензираният лекар, който анализира Вашите кръвни изследвания, могат да Ви посъветват да се консултирате с личния си лекар, след анализ на изследванията Ви. Като резултат, може да научите за потенциални рискове или заболявания, за които не сте знаели, преди за заявите участие в програмата. Възможно е и да имате заболяване или състояние, и все пак резултатите от Вашите кръвни изследвания да не индикират проблема и да са в нормални стойности. Спазвате препоръките на избраната от вас програма на Ваша лична отговорност и риск. Ние Ви съветваме да преустановите спазването на програмата, при болест.

VI. Права и задължения на Търговеца

1. Търговецът има право:
1.1 Да променя цената и срока на доставка на предлаганата стока и/или услуги по всяко време, като обявява актуалните цени на сайта
1.2 Да заличи потребителски профили на Потребители, които нарушат условията за ползване на сайта, както и потребителските профили на Потребители, които ги използват не по предназначение.
1.3 Да откаже предоставянето на услуга на непълнолетни лица, бременни жени, хора със специфични здравословни проблеми или по лична преценка на диетолога.
1.4 Когато посетите за първи път нашия Уебсайт, ние Ви уведомяваме изрично, че използваме Бисквитки. С използването на нашия Уебсайт, Вие приемате и се съгласявате с нашата Политика за бисквитките. Ние ще продължим да Ви уведомяваме за това всеки път, когато посещавате нашия Уебсайт, докато Вие потвърдите, че разбирате.
1.5 Да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Търговеца.
1.6 Да изпраща непоискани търговски съобщения до електронната поща на Потребителя, с цел да го уведоми относно неговата поръчка, да задава допълнителни въпроси, свързани с неговата поръчка, да предоставя полезна информация и реклами относно свои собствени или предлагани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания , да провежда анкети и други.

1.7. С използването на нашия Уебсайт се счита, че Вие сте приели нашите Общи условия и нашата Политика за защита на личните данни. Преди да ни предоставите лични данни (включително имейл адрес) чрез нашия Уебсайт, Вие ще бъдете изрично помолени да приемете нашата Политика за защита на личните данни.

2. Търговецът се задължава:
2.1 Да достави в срок заявената за покупка услуга;
2.2 Да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения по сключения с Потребителя договор;
2.3 Да полага грижа информацията в интернет-страницата да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

3.4. Да пази личните данни на потребителите

VII. Отговорност и гаранции

1. Търговецът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до интернет-страницата, както и за необработването или ненавременното обработване на поръчките, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Търговеца.
2. Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством www.topforma.bg.
3. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в www.topforma.bg електронни препратки и рекламни банери, Търговецът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Търговецът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.
4. Търговецът не носи отговорност за начина, по който Потребителят използва уебсайта www.topforma.bg, както и възможните злоумишлени и противоправни действия, извършвани от Потребителя.
5. Търговецът не носи отговорност за постигнатия от Потребителя конкретен резултат или липса на такъв, тъй като това зависи от множество фактори извън контрола на Търговеца, а именно мотивация, дисциплина, здравословно състояние и други.
6. Информация, придобита чрез Топ Форма, сайта и неговите услуги не следва да се използва като заместител на професионалните медицински консултации, прегледи, диагностика или лечение. Винаги търсете съвет от Вашия лекар или друг квалифициран здравен професионалист.

VIІI. Права и задължения на Потребителя

1. Потребителят има право на услуга от www.topforma.bg при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Търговеца. За да подава валидни поръчки, Потребителят следва да въведе актуални и верни: име, адрес, телефонен номер и имейл.
2. Потребителят е длъжен да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция, както и да попълва коректно онлайн въпросника.
3. Потребителят е длъжен да плати цената на заявената от него стока и/или услуга в сроковете и по начина, предвидени в настоящите Общи условия.
4. Потребителят е длъжен да заплати разходите по доставката, ако такава е предидена.
5. Потребителят е длъжен да получи стоката и/или услугата или да осигури трето лице, което да ги получи от негово име и за негова сметка в сроковете за доставка на посочения от Потребителя адрес.
6. Потребителят е длъжен да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;
7. Потребителят е длъжен при ползване на уебсайта www.topforma.bg да не извършва злоумишлени действия, както и всякакви други действия, които нарушават българското законодателство.
8. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Търговеца.
9. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната страница www.topforma.bg: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно Търговеца за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

VIII. Условия на доставка

1.1 Настоящите Условия на доставка, включително всякакви политики или други условия и правила, към които този документ препраща и които са публикувани на Уебсайта, със съответните изменения във времето (“Условия на доставка”), уреждат доставката от наша страна на услугите предлагани на нашия Уебсайт.  Моля прочетете тези Условия на доставка внимателно. Преди да завършите Вашата поръчка, Вие ще бъдете изрично помолен да приемете Условията на доставка във версията, публикувана на нашия Уебсайт към момента на Вашата съответна поръчка. Чрез приемането им, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от Условията на доставка, които са в сила към момента на Вашата поръчка. Ако не ги приемете, Вие нямате право да поръчате от нашия Уебсайт.

1.2. Ние си запазваме правото да правим промени по всяко време в нашите Условия на доставка чрез публикуване на променените Условия на нашия Уебсайт без други известия. Съществените промени ще бъдат допълнително съобщени по подходящ начин. Всяка промяна ще се прилага само за нови поръчки, освен ако не е уговорено друго между нас. Преди завършване на Вашата поръчка, Вие ще бъдете изрично помолен да приемете Условията на доставка във версията, публикувана на нашия Уебсайт към момента на Вашата поръчка. Моля уверете се, че сте прегледал Условията на доставка всеки път преди да завършите Вашата поръчка. С приемането им, Вие се съгласявате да бъдете обвързан с Условията на доставка в съответната версия, публикувана на нашия Уебсайт към момента на Вашата съответна поръчка.

1.3 Информация относно особеностите и характеристиките на предлаганата услуга е налична на страниците на нашия Уебсайт. Съдържанието на Уебсайта не е предложение за сключване на договор за продажба от правна гледна точка, а е покана да се направи предложение. Съответно ако направите поръчка чрез нашия Уебсайт, Вашата поръчка представлява предложение до нас за закупуване на услуга, описана на нашия Уебсайт. Вашата поръчка следва да бъде приета от нас, както е описано по-долу.

1.4 Чрез приемането на тези Условия на доставка, Вие потвърждавате, че сте потребител на възраст поне 18 години и че имате право да сключвате обвързващи договори от свое име, както и че всички предоставени и необходими данни за Вашата покупка са точни, пълни и верни към момента на подаване на поръчката.

2.1. Ние доставяме услуги, поръчани чрез нашия Уебсайт. Предлагаме физическа доставка на хранителния режим само в рамките на България. При поръчка извън България, хранителния режим се доставя по имейл, на посочен от Вас при поръчката имейл адрес. Всеки потребител получава и парола и потребителско име за достъп до уеб базиран профил.

2.2. Поръчка може да бъде направена само през нашия Уебсайт. За да направите това, ще преминете през попълване на въпросник, в края на който Вие потвърждавате поръчката чрез натискане на бутона „Изпрати поръчката“. Бутонът ясно ще посочва, че подаването на поръчката води до Ваше задължение за нейното плащане. Преди да потвърдите поръчка, винаги ще бъдете информиран за общата цена, която трябва да се заплати, и винаги имате възможността да проверите и евентуално да коригирате Вашата поръчка.

2.3. След като направите поръчка, ще получите имейл от нас, потвърждаващ получаването и регистрацията на Вашата поръчка (“Потвърждение на поръчка”). Това не означава, че Вашата поръчка е приета и Вашата поръчка съставлява предложение до нас да закупите услуга, посочена на нашия Уебсайт. Всички поръчки следва да бъдат приети от нас. Договорът между Вас и нас се сключва при приемане на Вашата поръчка от наша страна. Ние ще потвърдим приемането на Вашата поръчка, като Ви изпратим имейл с потвърждение, че Вашият хранителен режим е бил изпратен (“Режимът Ви е изпратен днес”).В случай че не можем да изпълним договор поради непълни данни, наличие на сложна здравна картина, бременност, или ако нашият диетолог прецени, ние ще Ви информираме и ще Ви възстановим платената от Вас сума.

2.4 Ние можем да прекратим договора за доставка, без да носим отговорност за вреди, чрез едностранно известие в следните случаи:

  • данните, предоставени от Вас на Уебсайта са непълни или неверни;
  • неспазване от Ваша страна на нашите Общи условия (освен в случаите на незначително несъответствие);
  • Вашата дейност на Уебсайта причинява или може да причини вреди от какъвто и да било характер у нас, наши свързани дружества или доставчици;
  • извършването на три неуспешни последователни опита за доставка
  • Сложна здравословна картина, която не позволява изготвянето на хранителен режим дистанционно
  • По лична преценка нашият специалит по хранене прецени, че не е удачно съставянето на хранителен режим дистанционно.

3.1. При избрана от вас опция за физическа доставка, ние доставяме продуктите, за които сме приели Ваша поръчка, чрез фирма Еконт. Ние доставяме до адреса, който Вие сте ни предоставил. Ние не носим отговорност ако адресът е неправилен или непълен.

4.1 Доставка и Плащане
Вие може да използвате един от методите на Доставка и плащане, посочени на нашия Уебсайт, при условията, описани там, ако има такива.
4.2 Времето за плащане зависи от метода на доставка и плащане, който изберете и/или от третата страна-доставчик на платежна услуга, която изберете.
4.3 Ние си запазваме правото да правим промени на наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на Уебсайта без друго известие.

VII. Рекламации

Потребителите на услугите, които Топ Форма ООД предоставя нямат право на рекламации. За повече информация относно политиката за рекламации, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@topforma.bg

IX. Защита на лични данни

Топ Форма ООД е регистрирана по закона за защита на личните данни с удостоверение за администратор на личните данни №413548.
Търговецът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, Търговецът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
Търговецът събира и използва информацията за потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Търговеца.
С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба, сключван от разстояние.
С приемането на Общите условия, Потребителят се съгласява личните му данни – име и имейл, обявени като общодостъпни в потребителския му профил, да бъдат използвани и разпространявани от Търговеца за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не е забранен достъпа до тях.
Топ Форма си запазва правото да използва данни на клиентите само и единствено в обобщен вид под формата на статистика и проучвания. Резултатите се представят в сумиран вид и не съдържат данни за отделни индивиди. Всички клиентски данни, предоставени по време на регистрация или посочени във въпросника, остават поверителни. Те се използват единствено за:изготвяне на индивидуален хранителен режим, доставка на режима и връзка с клиентите.
Търговецът се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
– е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
– други посочени в закона случаи.

X. Авторско право

Цялото съдържание на този сайт, с всички статии, рецепти, тестове и снимков матерал е защитено от Закона за авторското право и сродните му права с всички запазени права и законови последици. Потребителите имат право да сваля или да отпечатва отделни страници, статии и раздели при условие, че не нарушава изискванията на Закона. Потребителите нямат право да възпроизвеждат, предават и използват статиите и снимковия материал или да използва за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без писменото съгласие на „Топ Форма“ ООД.

XI. Други условия

За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от ще бъдат решавани със споразумение по взаимно съгласие между Търговеца и Потребителя. При непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от Арбитражния съд към Българската асоциация на микропредприятията.

Уеб сайт за онлайн уреждане на спорове между страните.

Настоящите Общи условия са приети на 15.07.2017 г.

Моля, проверете имейла си за линк за промяна на парола. Ако все още имате проблеми – моля, пишете ни на info@topforma.bg